Palatka.bg

Ново изследване утвърждава дългосрочното положително въздействие при преминаването от цигари към gloTM

 

  • Нови данни за едногодишен период показват, че пълнолетните пушачи, които са преминали изцяло на устройството за нагряване на тютюн glo, са постигнали значителни и трайни подобрения в няколко показателя за възможни рискове в сравнение с тези, които са продължили да пушат цигари.
  • Резултатите от проучването увеличават значимостта на наличните доказателства, които подкрепят употребата на glo като продукт с намален риск*.
  • Резултатите потвърждават ангажимента на БАТ към намаляване на вредaтa от тютюнопушенето и способността ѝ да създаде A Better Tomorrow™ чрез намаляване на въздействието на бизнеса си върху общественото здраве.

Пълните резултати от едногодишното проучване показват, че пълнолетните пушачи, които преминават изцяло на glo – флагман устройството за нагряване на тютюн на БАТ, постигат значителни и устойчиви подобрения в няколко показателя за потенциална вреда, свързана с ранното развитие на болестта, в сравнение с пълнолетните пушачи, които продължават да пушат цигари. Това включва белодробни заболявания, рак и сърдечносъдови заболявания (ССЗ).

Резултатите, публикувани в изданието Internal and Emergency Medicine, се основават на постигнатите промени, отчетени в рамките на три и шест месеца.  Наблюдаваните подобрения са поддържани в продължение на 12-е месеца на проучването, което увеличава значимостта на доказателствата в подкрепа на glo като по-малко рискова* алтернатива за пълнолетните пушачи, които иначе не биха се отказали от пушенето. [i]i, i[ii]

Д-р Дейвид О’Райли, директор ,,Научни изследвания“ в БАТ, коментира: Резултатите от това проучване са най-важните данни, които някога сме получавали за glo и за категорията на продуктите за нагряване на тютюн (Tobacco Heating Product – THP) като цяло. Изследването ни позволява в реални условия да направим оценка на промените, които настъпват при пълнолетните пушачи, преминаващи изцяло на glo, като оценяваме ранните индикатори за потенциални рискове, свързани с развитието на заболявания. То предоставя така необходимите нови доказателства за размера на промените и трайността на ефекта, който може да има преминаването изцяло към glo, и засилва потенциала на glo като продукт с намален риск*.

Бих искал да благодаря на всички, които участваха и помогнаха за провеждането на това проучване. То е още една важна стъпка напред по пътя ни към изграждането на A Better Tomorrow.“

Въз основа на измерените ранни показатели за заболявания, при пълнолетните пушачи, които са преминали изцяло към glo, вместо да продължат да пушат цигари, се забелязва следното:
  • Значително и трайно намаляване на биомаркер, който може да причини увреждане на ДНК, свързано с рак на белия дроб;
  • Значително и трайно намаляване на броя на белите кръвни клетки – възпалителен показател, свързан с ранното развитие на сърдечно-съдови и други заболявания, свързани с тютюнопушенето;
  • Устойчиво подобряване на HDL-холестерола, свързано с намалено развитие на сърдечно-съдови заболявания;
  • Значително и трайно подобрение на показателя за състоянието на белите дробове (FeNO);
  • Значително и трайно подобрение на ключовия показател за оксидативен стрес – процес, свързан с редица заболявания, свързани с тютюнопушенето, като сърдечно-съдовите заболявания.

Тези нови данни се основават на констатациите от друга скорошна публикация за glo[iiii],, в която се заключава, че „предвид събраните научни данни, glo е продукт с намалено вредно въздействие в сравнение с горимите цигари и има основание да се смята, че намалява риска от заболявания, свързани с тютюнопушенето.  Те подкрепят заключението, че пушачите, които преминат изцяло към употреба на продукта за нагряване на тютюн glo, ще намалят относителния си риск от развитие на заболявания, свързани с тютюнопушенето, в сравнение с тези, които продължават да пушат цигари“.

За проучването

Участниците в това едногодишно контролирано проучване на случаен принцип са пълнолетнти пушачи от Великобритания на възраст от 23 до 55 години в добро общо здравословно състояние. Пълнолетните пушачи, които не са имали намерение да се откажат от пушенето, са разпределени в няколко групи – на такива, които продължат да пушат цигари, и на тези, които преминат изцяло към употреба на glo. На пушачите, които са посочили, че искат да спрат да пушат, е предложена никотин-заместителна терапия и достъп до консултант за отказване от тютюнопушенето. Включена е и контролна група от хора, които никога не са пушили и продължават да не използват никакви тютюневи или никотинови изделия.

Това проучване е създадено, за да изследва потенциала на glo за намаляване на риска в реална, а не в клинична среда. От участниците е изискано да правят клинични прегледи всеки месец, където са вземани проби от кръв, урина и други измервания. Тези проби са изследвани за „биомаркери на експозиция“ (на избрани токсични вещества от цигарения дим) и “биомаркери на потенциална вреда”.  Освен това, за да се гарантира, че участниците в проучването, които са спрели или са преминали на друг режим на пушене, не употребяват цигари, групите на glo и тези на спрелите цигарите, са изследвани за биомаркера CEVal, който може да покаже дали са пушили цигари.  Тези, които са дали положителен тест, са продължили участието си в проучването, а окончателните резултати са разделени на общата популация и подгрупата, която е отговаряла на изискванията за CEVal, което гарантира, че резултатите точно отразяват въздействието на пълното преминаване към glo.

За БАТ

БАТ е водеща мултикатегорийна компания за потребителски стоки, чиято цел е да изгради A Better Tomorrow ™, като намали въздействието на бизнеса си върху здравето чрез предлагане на по-голям избор от по-малко рискови продукти за пълнолетните потребители.

Компанията продължава да е наясно, че горимите цигари представляват сериозен риск за здравето и единственият начин да се избегнат тези рискове е да не се пуши въобще или да се откаже пушенето. БАТ насърчава тези, които в противен случай биха продължили да пушат, да преминат изцяло към научно обосновани алтернативи с намален риск* . За да постигне това, БАТ се трансформира в истински ориентиран към потребителите бизнес с много категории потребителски продукти.

Амбицията на БАТ е до 2030 г. да достигне 50 милиона потребители на нейните негорими продукти и до 2025 г. да генерира 5 милиарда паунда приходи от нови категории продукти. БАТ си е поставила амбициозни цели в областта на ESG, включително постигане на въглеродна неутралност за обхват 1 и 2 до 2030 г. и премахване на ненужната пластмаса за еднократна употреба и превръщане на всички пластмасови опаковки в такива за многократна употреба, рециклиране или компостиране до 2025 г.

В БАТ работят над 52 000 души, а дейността й се развива в над 175 държави. През първата половина на 2022 г. Групата БАТ генерира приходи в размер на 12,87 млрд. паунда и печалба от дейността в размер на 3,68 млрд. паунда.

Стратегическото портфолио на компанията се състои от нейните глобални марки цигари и нарастваща гама от тютюневи и никотинови изделия с намален риск* от нова категория и традиционни негорими тютюневи изделия. Те включват вейп или електронни цигари, продукти за нагряване на тютюн, продукти за орална употреба. През първата половина на 2022 г. БАТ има 20,4 млн. потребители на своите негорими продукти, което е с 2,1 млн. повече в сравнение с цялата 2021 г.

* Въз основа на събраните доказателства и при пълно преминаване от пушене на цигари към негорими продукти. Тези продукти не са безрискови и предизвикват пристрастяване.

Прогнозни твърдения

Настоящото съобщение съдържа някои прогнозни изявления, включително „прогнозни” твърдения, направени по смисъла на Закона за реформата на съдебните спорове за частни ценни книжа на САЩ от 1995 г. Тези твърдения често, но не винаги, се правят чрез използването на думи или изрази като „вярвам”, „очаквам”, „бих могъл“, „мога”, „бих”, „трябва”, „възнамерявам”, „планирам”, „потенциален”, „предвиждам”, „ще”, „очаквам”, „оценявам”, „проектирам”, „позиционирам”, „стратегия”, „перспектива”, „цел” и други подобни изрази. Те включват изказвания по отношение на амбицията ни за постигане на целите на клиентите, целите за приходите в новите категории и целите ни за ESG.

Всички подобни изявления за бъдещето включват оценки и предположения, които са обект на рискове, несигурност и други фактори. Смята се, че очакванията, отразени в настоящото съобщение, са разумни, но те могат да бъдат повлияни от широк кръг променливи, които могат да доведат до това действителните резултати да се различават съществено от очакваните в момента. Преглед на причините, поради които действителните резултати и развития могат да се различават съществено от очакванията, оповестени или подразбиращи се в изявленията, насочени към бъдещето, може да бъде намерен, като се направи справка с информацията, съдържаща се в заглавията “Предупредително изявление” и “Основни рискове на групата ” в Годишния отчет за 2021 г. и Формуляр 20-F на British American Tobacco p.l.c. (БАТ).

Допълнителна информация относно тези и други фактори може да бъде намерена в документите на БАТ, подадени до Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (“КЦКФБ”), включително в годишния отчет по формуляр 20-F и текущите отчети по формуляр 6-K, които могат да бъдат получени безплатно на уебсайта на КЦКФБ, http://www.sec.gov и в годишните отчети на БАТ, които могат да бъдат получени безплатно на уебсайта на БАТ www.bat.com.

Изминалите резултати не са показател за бъдещи резултати и лицата, които се нуждаят от съвет, трябва да се консултират с независим финансов съветник. Изявленията за бъдещето отразяват знанията и информацията, налични към датата на изготвяне на настоящото съобщение, и БАТ не поема задължение да актуализира или ревизира тези изявления за бъдещето, независимо дали в резултат на нова информация, бъдещи събития или по друг начин. Читателите се предупреждават да не се доверяват неоправдано на тези изявления, насочени към бъдещето.

[i] Gale N, McEwan M, Hardie G et al (2022) Changes in biomarkers of exposure and biomarkers of potential harm after 360 days in smokers who either continue to smoke, switch to a tobacco heating product or quit smoking. Intern Emerg Med. https://doi.org/10.1007/s11739-022-03062-1

[ii]Gale N, McEwan M, Camacho OM et al (2021) Changes in biomarkers of exposure on switching from a conventional cigarette to the glo tobacco heating product: a randomized, controlled ambulatory study. Nicotine Tob Res 23(3):584–591. https://doi.org/10.1093/ntr/ntaa135

i[ii] Gale N, McEwan M, Camacho OM et al (2021) Changes in biomarkers after 180 days of tobacco heating product use: a randomised trial. Intern Emerg Med 16:2201–2212. https://doi.org/10.1007/s11739-021-02798-6

iiii  Goodall S, Gale N, Thorne D, Hadley S, Prasad K, Gilmour I, Miazzi F, Proctor C, (2022) Evaluation of behavioural, chemical, toxicological and clinical studies of a tobacco heated product glo™ and the potential for bridging from a foundational dataset to new product iterations. Toxicology Reports. https://doi.org/10.1016/j.toxrep.2022.06.014.